/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(6).jpg degradat blanc

Canvi d'ús d'un inmoble

La concessió de la llicència de canvi d’ús d’un immoble té com a finalitat verificar que els nous usos que es pretenen implantar en locals, així com les seves instal·lacions s’ajusten als requeriments del Pla General d’Ordenació Urbana. En tot cas, per realitzar l’adequació de l’immoble al nou ús caldrà demanar Llicència d'obres majors a l'Ajuntament. Cal tenir en compte que aquest canvi suposa l'augment d'habitatges, i implica per tant, l'augment de la densitat en la finca. En el cas que l'habitatge ja existís i es vulgui reconèixer el seu ús, és necessari tramitar una llicència de divisió horitzontal.

Codi del procediment3115
Qui ho pot demanar?El titular del local o de l'habitatge o el seu representant legal
Documentació necessàriaDNI o NIF Memòria justificativa, detallant el nou ús, amb indicació de si està autoritzada pel planejament vigent. En el cas que el nou ús comporti l'exercici d'activitats industrials, s'hauran de consignar, a més, la categoria i situació. Plànol d'emplaçament, a escala on s'expressi clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limitin la totalitat de l'illa on estigui situada Plànol de plantes i façanes amb les seccions necessàries per a la seva completa compressió. Indicació dels canals d'accés als serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals establerts en el cas que es modifiquin substancialment. Certificació expedida pel facultatiu competent acreditant que l'edifici és apte per al nou ús, com diu la normativa aplicable en funció d'aquest nou ús i amb especial referència al compliment de les condicions d'estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció d'incendis. Quan la sol·licitud de llicència per modificar objectivament l'ús d'un edifici impliqui la realització d'obres d'ampliació o reforma, hauran de complir-se, a més, les prescripcions establertes per a la classe d'obres de les què es tracti. Autoliquidació de la taxa
Termini de sol·licitudEs pot presentar en qualsevol moment.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióDos mesos sempre i quan la documentació sigui correcte. En cas que s’hagi d’esmenar documentació aquest termini es veurà interromput .
PreuEn el moment de demanar la llicència caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 21 art 6.j que per a l’any 2010 és de 107,30 €.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats