/img/fonsportada/ripollet-parc-pinetons-1-2007.jpg degradat blanc

Canvi de nom activitats innoqües

Autorització de canvi de nom d’aquelles activitats que ja han obtingut l’autorització pera la obertura d’una activitat considerada innoqua i que no hagi sofert canvis.

Codi del procediment8705
Qui ho pot demanar?El canvi de titularitat dels establiments ha de ser comunicat pel transmitent i per l’adquirent.
Documentació necessària- Instància sol·licitant l’autorització de canvi de nom (preferentment en model normalitzat), signada pel cedent i cessionari, autentificades les signatures per una entitat bancària, o per un fedatari públic, adjuntant la següent documentació : * Fotocòpia de la declaració d’alta censal d’activitats, o compromís de donar-se d’alta abans de l’inici de l’activitat, detallant els epígrafs pels quals tributarà (mod. 036 d’Hisenda) * Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de l’acta de constitució de la societat, en el seu cas. * Fotocòpia del contracte d’arrendament, o escriptura de compra-venda del local on s’ubiqui l’activitat que es sol·licita. * Fotocòpia de la baixa de l’anterior titular en la declaració censal d’Hisenda (model 036, model 037) o baixa de l’IAE. * Fotocòpia de la llicència de l’anterior titular. * Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil. * Cas de tractar-se d’una activitat on es manipulin aliments haurà d’omplir la declaració responsable per a establiments alimentaris. Es recorda que s’ha d’acomplir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Així com allò estipulat al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenament per al a protecció del medi nocturn.
Termini de sol·licitudEn el termini d’un mes d’haver formalitzat el canvi de titularitat.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióUn mes sempre i quan la documentació sigui correcte. En cas que s’hagi d’esmenar documentació aquest termini es veurà interromput.
PreuEn el moment de demanar el canvi de nom caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’article 6.5 de l’ordenança fiscal núm. 22 que serà el resultat d’aplicar una quota fixa en funció del tipus de llicència i una quantitat variable en funció de la superfície on es desenvolupa l’esmentada activitat, amb una bonificació del 75% de la quota resultant, amb un mínim de 80,95.-€

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats