/img/fonsportada/ripollet-casa-natura-110308-(4).jpg degradat blanc

Consell de Serveis SocialsREGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE RIPOLLET.

La Constitució Espanyola de 1978, disposa al seu article 9.2 que correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en les quals s'integren siguin reals i efectives; així com remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida polít ica, econòmica, cultural i social.
Tanmateix, es reconeix a l'article 23, el dret de la ciutadania a participar en els afers públics. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, recull a l'article 24 els drets en l'àmbit dels serveis socials, garantint l'accés, en condicions d'igualtat, a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública i, fomentant la participació i col·laboració de les organitzacions del tercer sector en els afers socials. I a l'article 43, el foment de la participació individual i associativa l'àmbit social.
Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del Règim Local, d'una banda als articles 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i als articles 48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que instrumenten aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, per mitjà d'òrgans de participació.

L'Ajuntament de Ripollet essent conscient de la importància de la participació cívica, vol treballar conjuntament amb la seva ciutadania, motivat per l'opinió d'una societat activa, especialment en els afers socials.
El sistema públic actual de Serveis Socials es crea com a conseqüència del desenvolupament de diferents lleis; en els seus orígens amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya de l'any 1985, i ara amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la Infància i l'Adolescència, com a fomentadores de la participació activa del col·lectiu dels infants en la vida pública. Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials junt amb les darreres modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
El present Reglament pretén avançar dins de l'àmbit dels Serveis Socials en una doble direcció. Tant en la de donar compliment a la normativa de Serveis Socials actual, com en la d'adaptar les institucions publiques al nou temps i a les noves demandes i necessitats de la ciutadania, les quals estan en constant transformació.

Per això, aquest Ajuntament, davant la importància creixent del municipi, de les entitats i els agents que intervenen en els assumptes socials, considera fonamental la transformació i adaptació d'un nou model de participació per continuar treballant i avançant en la integració de la ciutadania en la deliberació de la presa de decisions.

Més informació a la secció de la Regidoria de Serveis Socials.

Telefon935046007
Emailserveissocials@ripollet.catIcona enllaç
Serveis
AdreçaCAN MASACHS C/ DE, 18-20Ripollet

Icona PDF-0,07 Mb - Arxiu 1 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats